پشیمانی ازظلم

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


استغفارازظلم

مَن یَعمَل سُوءاً اَویَظلِم نَفسَهُ ثُمَّ یَستَغفِرِاللهَ یَجِدِاللهَ غَفُوراًرَحیماً آیه 110ازسوره نساء

ترجمه :هرکه کاربدی کند،ویابه خودش ظلم وستمی کند،سپس ازخداآمرزش بخواهد،خداوندراآمرزندۀ مهربان خواهدیافت.

خداوندکریم ومهربان همیشه وازراه های متعددوبه بهانه های گوناگون،به بنده اش مهربان بوده واست،ودررحمت ومغفرت اش را بروی بنده اش باز گذاشته،ولی این بنده های فراری خیال میکنندکه باآبقیت وسرخم نکردن وفرارشان دیگرگرفتاری ندارند،ولی وقتی مثل گوسفندی که دربیابان پرخوف وخطرخودرا دیدندکه هرلحظه گرفتارگرگ ودرنده ای خواهدشد،آنوقت متوجه می شوندکه ازحامی ونگهبان شان دورشده اند،ومأیوس ازهرطرف می شوند،ولی خالق به انسان فراری با این آیه مبارکه این فرصت را داده وراه ناامیدی را از سر راه اوبرداشته که (گرصدبارتوبه شکستی بازآی این درگه مادرگه ناامیدی نیست) خداوندکریم روزاول به ماباکرم ومحبت اش رفتارنمود،همان خالق دل سوزوباگذشت ازمامی گذردودرب لطف ومهربانیهایش رابروی ما باز گذاشته است،وگاه خودبرای امیدواری بیشترماراه های برگشت وتوبه رامعرفی میکند،گاه میفرمایدباواسطه بیاوگاه واسطه معرفی میکند،وگاه ایامی را برای تشویق به واردشدن به درب رحمت خود ویازمان ومکان رامعرفی میکند،که شهرالله وماه صیاموماه مبارک رمضان ازآن دسته است،وبا تعابیرهای مختلف به ما امید میدهد.

وماه رمضان یکی از آن زمان هاایست که برای ماآنرا معرفی میکند،آی بنده ای که به برادران دینی ات ظلم کردی،وبه هم نوع هایت وانسانهای دیگرظلم رواداشتی ،ظلم درهرقالب واندازه،که مرتکب شدی(حق خدا را ادانکردی،ویادرحق بنده ای ظلم رواداشتی ومراعات حقوقی راننمودی) ماه رمضان بهترین زمان برای پشیمانی وجبران آن است.

دیگر ظلم در هرنوع اش وبه هرفرد را که رواداشتی (وچه ظلم به خودت را)دیگر به خودآی وازاعمال زشت دست بردار،پس هرکسی که هستی درهرمقام که میباشی،ودرهردین ومذهبی که بوده وهستی وبه پایان کاراندیشته وتعقل نما،وسعادت حقیقی وواقعی درکجاست؟آنرادرپیش گیروبه سوی خدا بازگشت نماکه خداوندچنین فرموده است مَن یَعمَل سُوءاً اَویَظلِم نَفسَهُ ثُمَّ یَستَغفِرِاللهَ یَجِدِاللهَ غَفُوراًرَحیماً.                                 محمدی 18/3/1395


مشخصات

  • منبع: http://mhhm.blogfa.com/post-62.aspx
  • کلمات کلیدی: بنده ,رواداشتی ,رمضان ,یَستَغفِرِاللهَ یَجِدِاللهَ ,یَجِدِاللهَ غَفُوراًرَحیماً ,ثُمَّ یَستَغفِرِاللهَ ,نَفسَهُ ثُمَّ ,سُوءاً اَویَظلِم ,ث
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها