قیمت وارزش چشم :

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


بسم الله الرحمن الرحیم

قیمت وارزش چشم :

من ازدو چشم انداز ودیدگاه وارد بازار ودنیای چشم می شوم.

درداخل یکی ازوسایل نقلیه عمومی  جملۀ زیبایی نوشته شده بود (هرچیزی که ارزش دیدن راندارد نگاه نکن).

دیدگاه اول :شناخت ازجنس و ارزش  آن: جامعه ومردم وقتی  به یک شی بها می دهندکه پی به ارزش آن ببرند وقیمتی را برای آن جنس پرداخته باشند.

حقیقتاًجملۀ زیبایی است،ولی درعین حال بااین جمله ومانندآن حق این نعمت ادانشده ونمی شود وبه وظیفه وتکلیفمان که نهی ازاستفادۀ چشم در راه باطل وگناه است عمل نموده ایم،زیرا همه مکلَّفیم امر به معروف ونهی از منکر کنیم وفقط حق این نعمت بابکارگیری صحیح ازآن،حق چشم ومنعم آن اداء شده است وبس .

ازطرفی هم قدر دانی وشکر نعمتی بستگی به میزان آگاهی وشناخت ازاین نعمت ناشناخته دارد،ودر مورد این نعمت  باز به عقیدۀ من  وآنچه باعلم امروزی ودیروزی دانسته وشنیده شده است پیداست که باآن همه تحقیق وکاوش که نموده اند،باز فردا وپس فردا  خواهندشنید  هنوز دربازار قیمت یابی،قیمت واقعی چشم را توسط خالق لایزالش کسی ندانسته ونخواهد دانست،بااینکه سزاواردانستن است .

هرقدرخالق دانایی ومهارت داشته باشدمخلوقش هم پیچیده ومحکم وقوی وهم بهره وری بالاورمز وراز های نهفته خواهد داشت،وقتی قافیه تنگ آمدمثالی برای روشن شدن مطلب می زنیم(لامناقشةَ فی مثال) برای مثال گریزی بزنیم به آنچه که بشرمی سازد،شرکت سازنده معتبراست.

همه ازشناخت وآگاهی تنهادرهمین مخلوق یعنی چشم یکسان نیستند،ازکوچک وبزرگ،عوام وخواص،دانشگاهی وحوزوی،پزشک ودکتر ومتخصص چشم هرکدام دقت وادعائی نموده وداشته اند،ولی بازروز دیگرودرزمان ومکان دیگری دانشمند ومتخصصی شگفت زده وباآب وتاب وباحالتی تعجب برانگیز ویژگی وامتیاز دیگر را از این اُعجوبۀ روزگارکشف ونقل میکند،وتوجه همه را به خود جلب می کند،الخ.

 آنان که اهل بازار وبورس اند،وادعائی دارند،تاکنون قیمت واقعی این عجیب الخلقه را نمی دانندوپیدا نکرده اند،هرچه دقت وتفکرنمائیم بیشترمجذوبش می شویم وگاه انسانها،بانزدیک بین و دوربین های چشم وعقلشان ازآنچه که تصور ش را درموردچشم نمی کردیم اورا دیده ومی بینند،ولی درحقیقت وارزش آن عاجز شده ومی شوند .

لذا: همه ما بلااستثناء (به صورت نسبی) ازگنج ناشناختۀ چشم غافلیم ویا دراهمال وبی توجهی به سر می بریم،وبعضاًغرق در نعمتهای گوناگون،ازجمله چشم هستیم که فرصت ولیاقت تفکر دروجود  این نعمت عظیم را در خود بوجود نمی آوریم.

بجزانسانهای اندکی که درپی آنندکه ازاین سرمایۀ خدا دادی قدر دانی کنند،لذا این افراددرپی آنندکه به اندازۀ تجربه ودانش خود از این نعمت بزرگ به صورت نسبی شکرگزاری کنند،وفردی دیگر ازعینک تیزبین عقل ونقل وذره بین های  خدادادی استفاده نموده واندکی بالاتر از دیگران قدر آن هدیه الهی رادانسته وگاه تشکری از خالق آن دارد.

پس هرانسانی به اندازۀ شناخت وایمان به خالق چشم ازاوشکرگزاری وازآن نعمت مواظبت می کنند.

دیدگاه دوم : لطف ازهرکه باشد،پاسخ آن یامادی است ویامعنوی.

این مطلب نیزخودگسترده است که واردآن نمی شویم.


مشخصات

  • منبع: http://mhhm.blogfa.com/post-63.aspx
  • کلمات کلیدی: نموده ,خالق ,قیمت ,وارزش ,ارزش ,صورت نسبی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها